Cabotage

Cabotage is het vervoeren van goederen tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land.

Ingevolge de Beneluxregeling is in België onbeperkt cabotagevervoer toegestaan voor Nederlands gekentekende vrachtauto’s. De CMR’s van de voorafgaande beladen internationale ritten dienen aan boord te zijn. Cabotage is toegestaan onder dekking van de communautaire vergunning.

Verder gelden de volgende regels en voorwaarden:

Maten gewichten

Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie Toegestane
maximummaten en -gewichten.

Registratie chauffeurs

Buitenlandse chauffeurs die in België cabotageritten uitvoeren, dienen geregistreerd te zijn bij het Belgische ministerie voor sociale zekerheid. Registratie loopt via de website www.limosa.be en is gratis.

Tarieven en contractuele voorwaarden

Tarieven kunnen vrij worden overeengekomen. Op het binnenlands vervoer zijn in België de CMR-condities van toepassing. Binnenlandse lading dient vergezeld te gaan van een vrachtbrief, te weten de Belgische versie van de CMR-vrachtbrief met contractuele voor­waarden voor nationaal vervoer.

Vervoer van bepaalde goederen

  • ​Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden in principe de bepalingen van het ADR. Daarnaast stelt België bepaalde eisen aan het nationaal vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • Het vervoer van explosieven en radioactieve stoffen mag alleen worden verricht onder dekking van een speciale vergunning.
  • Voor het vervoer van bederfelijke levensmiddelen in koel- en vriesauto’s gelden de bepalingen van het ATP.
  • Op het vervoer van levende dieren zijn de voorschriften van toepassing opgenomen in het ‘Ontsmettingsregister’ (vastgelegd bij ministerieel besluit van 16 mei 2000), te verkrijgen bij de plaatselijke politie in België.
  • Het vervoer van alle afvalstoffen is alleen toegestaan indien de vervoerder in Vlaanderen, Brussels Gewest, of Wallonië is geregistreerd als afvalstoffenvervoerder.

Verzekering

Bij cabotagevervoer kunnen afwijkende verzekeringsvoorwaarden gelden. Raadpleeg uw verzekeringsagent. De vervoerdersaansprakelijkheid bedraagt 8,33 SDR per kg.​